GERGER İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ

 

TANIM : İlçe Özel İdare Müdürlüğü; 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile Kurulan İl Özel İdaresinin İlçelerdeki temsilcisidir. İlçe Özel İdaresinin Harcama Yetkilisi Kaymakamdır.

 

GÖREVİ : İlçe Özel İdare Müdürlüğünün görevi;5302 Sayılı Kanun ve diğer çeşitli kanunlarla verilen görev sorumlulukları bulunmaktadır. Bunlar Köylerdeki yol, su ve kanalizasyon gibi altyapı hizmetleri, yer altı ve üstü kaynaklarının değerlendirilmesi ve kiralanması, kaçak yapılan önlenmesi gibi hizmetler.

 

GÖREV ALANI : Belediye sınırları dışında ve İlçe sınırları içerisinde bulunan 45 köyü ve Mezraları kapsamaktadır.

 

KAYNAKLARI :İl Özel İdaresi ödenekleri, harç ve vergiler, cezalar, kiralar, katılım payları, şartlı - şartsız bağış ve yardımlar ve diğer çeşitli gelirler,

 

PERSONEL, ARAÇ VE GEREÇ DURUMU : İlçe Özel İdare Müdürlüğünde 1 V.H.K.İ. Memuru,5 İşçi ve İl Özel İdaresine bağlı olarak İlçemizdeki Bakımevi şantiyesinde 1 Greyder,1 Dozer,1 Kepçe,1 Pikap görev yapmaktadır.

 İlçe Özel İdare Mülkiyetinde, 1 Hizmet Binası ve 2 Lojmanı, 1 Misafirhane Lojmanı mevcuttur.

 

FAALİYETLERİMİZ : İlçemiz sınırları içersinde bulunan Maden Dairesinden Ruhsatlı,Maden, Mermer ve Taşocakları ve HES’lerin denetim ve kontrolleri de dairemiz sorumluluğundadır.
İlçemiz sınırları içersinde mücavir alan dışında kalan her türlü konaklama ve eğlence yerlerinin denetim ve kontrolleri dairemizce yapılmaktadır.

    

          İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV VE YETKİLERİ :

 

5302 Sayılı İl Özel İdare Kanunu,5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,442 Köy Kanunu, 6245 Sayılı Harcırah Kanunu, Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği,4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, Ayniyat Yönetmeliği, Sayıştay Kanunu, 657 Devlet Memurları Kanunu ve diğer Mer’i mevzuatlar çerçevesinde;

 

 İlçe Özel İdarenin Yaptığı Hizmetler:

  

1-   Kaymakam Ödeneği, personel maaşı ile muhtar maaşlarını tanzim edip, ödemesini yapmak,

2-   İlçe Özel İdarenin mali ve idari işlerini yürütmek,  saymanlığını yapmak, gelirlerini zamanında tahsil etmek.

3-   İl Özel İdaresi bütçesi dahilinde ödenek ayrılan ve İlçemize ödeneği tahsis edilen İlköğretim okullarının elektrik, su, yakacak, telefon, büyük ve küçük onarım bedellerini ödenekleri dahilinde ödemek.

4-  Aylık ödeme evrakları ile aylık muhasebe işlemleri ile ilgili dosyaları her ayın sonunda İl Özel İdaresine göndermek.

5-  5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu gereğince, İlçemiz Belediye ve mücavir alanlar dışında bulunan işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile ilgili müracaatları kabul ederek, ruhsat işlemlerini yürütmek, kontrol ve denetimlerini yapmak.

6-   Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan kum ve çakıl ocaklarının ruhsat taleplerini almak ve işlemlerini yürütmek.

7-  İlçe Özel idaresinin sorumluğunda çalışan İş makinaların köylerde yol onarım ve diğer işleri ile ve karla mücadele çalışmalarını koordine etmek, sevk ve idare etmek,

8-  Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi kapsamında İlçeye tahsis edilen ödenekleri yerinde ve zamanında kullanmak.

 9-  Kaymakam tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

10- İl Özel İdare Genel Sekreterinin 5302 Sayılı İl Özel İdaresi kanunu kapsamında verdiği  görevleri yapmak,

      11- İlçe Özel İdaresince İhalesi yapılan işlerin hakedişlerin kontrolü ve ödemelerini yapmak,

      12- İl Özel İdaresinin İlçedeki Muhasebe Yetkilisi Mutemetliği iş ve işlemlerini yapmak,

      13-5302 Sayılı İ1 Özel İdaresi Kanunu gereği ilçelerdeki cezai işlemler,

      14-İlçe Özel İdare bünyesindeki her türlü mali işler,

      15-İ1 Özel İdaresinin birim müdürlükleri ile koordineli olarak ilçedeki  işlemlerin takibi,    kontrolü ve ilçe ile ilgili işlerin yapılması,

      16-İlçe Kaymakamının ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin vereceği işler,

      17-Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ile ilgili iş ve işlemler

      18-Diğer görevler.

  

       Köye Yönelik Hizmetler:

  

      l-Köy yerleşim yerleri ile ilgili işlemler

      2-Yol, İçme suyu ve Kanalizasyon işleri

      3-Gölet, yer altı, yer üstü, sulama, toprak koruma, havza ıslahı iş ve işlemleri

      4-İçme suyu yapım ve onarım işleri

      5-Limit ve Teknik Yardım Proje Uygulamaları bakım ve onarımlar

      6-Kanalizasyon atık ve doğal arıtma tesisleri

      7-İçme suyu sondaj işlemlerinin takibi ve koordinasyonu

      8-Köprü, menfez ve sanat yapıları yapımı bakım onarım işleri

      9-Tesviyeli yol ve stabilize yol yapım işleri

     10-Asfalt yapım işlerinin takibi ve koordinasyonu

     11-Kırsal alan trafik işleri

     12-Karla mücadele çalışmaları

     13-İlçelerdeki iş makinelerinin ve taşıtların takibi, arazi kontrol işleri ve koordinasyonu

     14-Akaryakıt, Ayniyat, Ambar İşleri

     15-Diğer görevler

 

     6-Özel İdare Gelir ve Giderleri:

 

    6.1. Gelirleri:

    1-İl Özel İdaresinden gönderilen nakit paralar

    2-Hizmet Binası Misafirhanesinin Kiralamasından tahsil edilen gelirler

    3-İlçe Özel İdare Lojmanı ile Kaymakamlık Lojmanından alınan kira gelirleri

    6.2. Giderleri

     1-Özel İdare Personel Giderleri

     2-Özel İdare hizmet alımları giderleri

     3-Kaymakam Ödeneği ile Lojman Harcamaları,

 

PERSONEL DURUMU

GÖREVİ

KADROLU

SÖZLEŞMELİ

TOPLAM

İLÇE ÖZEL İDARE MÜD.

-

-

0

Memur(V.H.K.İ.)

1

-

1

TOPLAM

1

-

1

  

GERGER İLÇE ÖZEL İDARESİ  İLETİŞİM BİLGİLERİ:

 

Adres: Gerger Hükümet Konağı Kat:4  02700 Gerger/ADIYAMAN

 

 

İLETİŞİM

TELEFON

0 416 431 20 07

FAX

0 416 431 20 51

E-MAİL

WEBSİTE:

http://www.gerger.gov.tr